Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój !

Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

            W ramach realizacji projektu przewiduje się:

1. Budowę trzech centrów przesiadkowych tj.: przy Placu Zwycięstwa powstaje  węzeł przesiadkowy z miejscami parkingowymi (parkuj i jedź) oraz stojaki na rowery („bike & ride”). Zostanie wymieniona wiata, zainstalowany elektroniczny rozkład jazdy oraz powstanie nowy podjazd dla autobusów, w Kamieńsku (przy ul. Pokrzywianki) oraz w Jedlince (w pobliżu ul. Kłodzkiej 2) wymienione zostaną wiaty, przebudowane będą podjazdy oraz zainstalowane stojaki na rowery („bike & ride”).

2. Budowę trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju.

3. Modernizację oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.

            Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jedlinie-Zdroju w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Celami projektu są również lepsza integracja gałęzi transportu, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności do istniejących w mieście obszarów aktywności gospodarczej i obszarów usług publicznych, poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych w mieście.

            Poprzez realizację projektu planuje się osiągnięcie poniższych efektów:

> Liczba km wybudowanych dróg rowerowych (km) – 1100m

> Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 39,97 ton CO2

> Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.

> Liczba wybudowanych obiektów bike & ride - 3 szt.

> liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 1 szt.

            Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta na kwotę 2 264 547,65 zł (wydatki kwalifikowalne), przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, pozostała wartość to środki własne Gminy Jedlina-Zdrój.

 

 

Jedlina-Zdrój dnia 2017-05-31

Dodatkowe informacje